logotyp

Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi. Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma
 • schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu
 • schopnost kultivovaného vyjadřování v mateřském jazyce
 • schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce
 • schopnost reagovat na otázky položené v cizím jazyce
 • schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace) a
 • svou práci prezentovat


2. PŘHLAŠOVÁNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Do 21. 10. 2022 dostanou žáci pokyny ke zpracování absolventské práce, pravidla a kritéria pro jejich hodnocení. Do 16. 11. 2022 si každý žák zvolí téma a dohodne se s některým z učitelů o vedení příslušné absolventské práce /každý vyučující bude vést při absolventské práci maximálně tři žáky/.

Do 21. 12. 2022 absolvuje každý žák nejméně jednu konzultaci s vedoucím své práce – výsledkem této konzultace bude stanovení osnovy AP. Tu žák svému vedoucímu předloží ke kontrole nejpozději 31. 1. 2023. Vedoucí práce osnovu zhodnotí a udělí známku. Součástí hodnocení bude i přístup žáka k práci, vlastní iniciativa při zpracování a dodržení termínu odevzdání /hodnotí se AP v rozpracovaném stavu – viz rozpis postupu práce/.

Do 31. března 2023 žák zpracuje část práce a odevzdá ji vedoucímu práce. Absolventská práce ani její hlavní část nemusí být dokončena, ale pouze částečným způsobem rozpracována /zda je rozpracována dostatečně přísluší posoudit výhradně vedoucímu práce/ - ten také stanoví další hodnocení AP, které se stane součástí hodnocení žáka v českém jazyce a informatice – podklady k tomuto hodnocení dodá vedoucí práce.

Rozpracovanou AP předloží žák také vyučujícímu českého jazyka, který práci posoudí z hlediska českého jazyka a také ji zhodnotí.

Po přijímacích zkouškách na střední školy
Do konce května dokončí každý žák celou AP /= všechny její části, přílohy atd./ a odevzdá ji v definitivní podobě svému vedoucímu práce, učiteli českého jazyka a informatiky. Práce bude hodnocena vedoucím práce, vyučujícím českého jazyka a informatiky. Vedoucí práce stanoví definitivní známku za celou AP.
Během května zpracují žáci prezentaci práce a v resumé cizím jazyce.
Během června proběhnou ústní prezentace /konkrétní termín bude stanoven v průběhu května/.

Hodnoceno bude zpracování prezentace, text v cizím jazyce + mluvený projev při prezentaci, ústní realizace prezentace /známka z informatiky, cizího jazyka a českého jazyka/.

Na základě všech etap hodnocení práce bude stanoveno výsledné hodnocení celé absolventské práce.
 

3. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ

 • dodržení všech stanovených termínů
 • dodržení požadavků na práci podle zadání
 • věcná správnost
 • podíl vlastního přínosu, nápaditost a originalita
 • použití vícero informačních zdrojů
 • gramatická a stylistická úroveň
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí práce
 • úroveň zpracování prezentace
 • vystupování žáka při obhajobě – úroveň projevu, kultivovanost, atd.

Podrobnější informace ke zpracování absolventských prací najdou žáci v Classroomu Absolventské práce.

 

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy