logotyp

Projekty, VŘ

V posledních letech je stále obtížnější vyřešit finanční potřeby celé školy tak, abychom ve škole zajistili nejen teplo, světlo a vodu, ale i moderní pomůcky, vhodné metody práce pro opravdu všechny žáky /tedy i ty, kteří nějakým způsobem výrazněji vybočují z představy o běžném žáku základní školy/, příjemné klima v rámci celé školy, možnost poznávacích výjezdů po vlastech českých, ale i příležitost vycestovat do zahraničí a procvičit si konverzaci v cizím jazyce.

Moderní škola potřebuje nejen zvídavé žáky, ale i nápadité, tvořivé a empatické učitele a rovněž také kvalitní materiální zázemí. V posledních letech je v podstatě jedinou možností, jak lze získat navíc pro školu nějaké finanční prostředky, napsat žádost o dotaci a v případě úspěchu zrealizovat grant. Ten přinese škole potřebnou „finanční injekci", která umožní zrealizovat pro děti některé aktivity, přijmout nové pracovníky – např. školního psychologa nebo speciálního pedagoga – nebo nakoupit nové atraktivnější pomůcky.

Jen člověk, který si někdy žádostí o dotaci sám prošel, ví, kolik se za prostou větou: „podali jsme žádost o dotaci" skrývá hodin práce. Je nutné nejen vymyslet a zformulovat hlavní myšlenky projektu, ale musí se sehnat i všechny potřebné doklady a připravit způsob a časové rozvržení realizace celého projektu. |Přesto je tato přípravná část projektu vlastně to nejjednodušší. Po podání žádosti o grant přichází čekání, zda naše žádost o grant uspěje. V případě úspěchu nastává chvíle velké radosti, ale pak přicházejí hodiny, dny a týdny usilovné práce navíc. Práce, která přinese škole nové pomůcky, vybavení a možnosti. Současně je to ale práce pro učitele navíc, většinou nad rámec jejich povinností, kterou dělají jen z toho důvodu, aby škole i dětem pomohli. Odměna, která po skončení projektu přijde, téměř nikdy

dostatečně finančně nepokryje hodiny času potřebné k realizaci projektu.

I přes výše popsaná úskalí je naše škola v získávání grantů poměrně úspěšná, a tak se nám průběžně daří podpořit přidělený školní rozpočet další finanční částkou.

Výše uvedené odstavce jsou jenom krátkým nástinem toho, jak to s podáváním a realizací grantů vypadá ve školní realitě – čtenáře našich stránek ale bude spíše zajímat, o jaké projekty a granty jsme se pokoušeli.

1. MAMINKO, PROSÍM TĚ, KUP MI KNÍŽKU

První úspěšný projekt jsme realizovali ve školním roce 2008 – 2009. Byl vyhlášen MŠMT ČR na podporu čtenářské gramotnosti a přinesl škole stotisícovou částku, která byla převážně použita na nákup nových knih do školní žákovské knihovny.

V rámci projektu přečetla každá třída některé ze zakoupených knih a dále s nimi pracovala – nacvičovala tak dovednosti související právě se čtenářskou gramotností. Projekt probíhal téměř celý rok a aktivity s ním spojené se setkaly u dětí s velkým ohlasem. Navíc se nám podařilo zkvalitnit a zatraktivnit nabídku školní knihovny.

2. DEJME ŠANCI ZDRAVÉMU ŽIVOTU + 2 DALŠÍ PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLE

Další projekty byly věnovány podpoře prevence patologických jevů. V letech 2008 – 2011 jsme postupně podali tři projekty s názvy Dejme šanci zdravému životu, Není mluvit jako mluvit a Věřím(e) si. Finančně byl ale Středočeským krajem

podpořen pouze projekt Dejme šanci zdravému životu podaný v roce 2010.

Všechny projekty byly zacíleny na žáky všech ročníků. Pro každý ročník byl připraven program ušitý na míru přímo problémům daného věku. Měli jsme vždy připravenu variantu s dotací a bez dotace. Varianta s dotací byla samozřejmě širší a její zajištění bylo rozsáhlejší a propracovanější. Nicméně ani když jsme dotace nezískali, děti jsme neošidili. Protože i program vycházející pouze z našich možností byl kvalitní a dobře připravený, jen jsme museli upustit od některých finančně náročnějších aktivit.

3. PO ŠKOLE

Další projekt byl zaměřen na podporu mimoškolních aktivit na naší škole, které umožňují kvalitně a smysluplně naplňovat volný čas dětí. Řadu aktivit – zejména kroužky – podporuje Městský úřad Veltrusy. Proto jsme se v rámci projektu vypsaného firmou Henkel zaměřili na získání pomůcek pro práce jednotlivých zájmových kroužků. Projekt Po škole... byl úspěšný a díky získaným financím jsme nakoupili nové pomůcky, které nám dobře slouží nejen při volnočasových aktivitách, ale také je využíváme při výuce.

4. HURÁ NA LYŽE

Projekt podaný v rámci grantu firmy Tesco v roce 2011 Hurá na lyže úspěšný nebyl, a tak jsme nemohli v tomto roce obnovit naše lyžařské vybavení, které je využíváno v rámci pravidelných lyžařských výcviků, ale v případě vhodných podmínek i v rámci tělesné výchovy. V následujících letech jsme ale pilně sbírali starý papír a nakonec jsme si mohli za podpory SRPŠ sadu 25 párů běžek a bot koupit z peněz za sběr starého papíru.

5. EU PENÍZE ŠKOLÁM

Vysokou finanční částku /téměř 2 miliony korun/ jsme pro školu získali díky „šablonám" MŠMT ČR. Z těchto peněz jsme nakoupili zejména počítačové vybavení a interaktivní tabule. Ani tyto finance nám ale nespadly jen tak do klína. Nestačilo pouze vyplnit žádost, nýbrž jsme museli vytvořit přes 1 300 digitálních učebních materiálů, tzv. DUMů. Tyto učební materiály jsou průběžně využívány ve výuce nejen na naší škole, ale jsou přístupné i všem učitelům v rámci České republiky /stejně tak můžeme my používat učební materiály, které vytvořili učitelé jiných škol/.

6. JABLŮŇKA POROSTE SPOLEČNĚ S NÁMI

Tento projekt jsme u nadace Partnerství podali v roce 2012 a jeho prostřednictvím jsme měli získat finanční podporu na osázení části školního pozemku vhodnou zelení.

Bohužel tento projekt ve výběru neuspěl. Přesto se nám podařilo jeho záměr na podzim zrealizovat, neboť potřebné finance jsme po dohodě získali od našeho SRPŠ.

Na školním pozemku jsme vysázeli živý plot a ovocný strom – jabloň.

7. KDEPAK TY, PTÁČKU, HNÍZDO MÁŠ

Tento projekt byl v letech 2013 a 2014 zaměřený na realizaci školy v přírodě pro 4 ročníky 1. stupně. Grant jsme získali od Státního fondu životního prostředí.

V rámci tohoto grantu proběhly v průběhu dvou let dva turnusy dotovaných 10denních škol v přírodě v krásné šumavské přírodě v Nových Hutích na Šumavě. Celkem 164 dětí si užilo čerstvý vzduch, ale také načerpalo řadu

ekologických poznatků zaměřených na živly – vzduch, vodu, zemi.

8. CHCI BÝT JAKO VY

Žádost o tento evropský dotační titul jsme podali u Krajského úřadu Středočeského kraje v roce 2012. Z 51 podaných projektů bylo vybráno pouze 13 k realizaci, mezi nimi i ten náš.

Realizace projektu proběhla v letech 2012 – 2014, projekt byl zaměřen na podporu začlenění všech žáků do kolektivu školy, současně ale podporoval i vzdělávání učitelů a zlepšení školního prostředí. Škola získala přes 2 miliony korun na aktivity zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Užitek a přidanou hodnotu, která byla v rámci projektu vytvořena, však pocítili všichni žáci školy.

9. KAVALÍŘÍ ŠKOLOU VÍŘÍ

V roce 2016 jsme podali žádost o podporu výuky etické výchovy v rámci projektu vyhlášeného MŠMT. Rozvoj a podpora etické výchovy úzce souvisí s prevencí patalogických jevů. Vzhledem k velkému počtu žádostí nebyl náš projekt vybrán k podpoře.

10. BEZVA DNY VE VELTRUSÍCH

Další projekt, s nímž jsme uspěli, byl podpořen Středočeských krajským úřadem, a sice v oblasti podpory rozvoje kulturních počinů. Hlavní školní akcí projektu je náš Bezva den a setkání s rodiči. Další podpořené akce tohoto projektu organizuje městský úřad.

11. SEMIRAMI/YS – MYS DOBRÉ NADĚJE

Úspěšná byla rovněž žádost o dotaci v oblasti prevence patologických jevů podpořená Středočeským krajským úřadem z fondu sportu, volného času a primární prevence. Finanční podpora umožní zrealizovat preventivní programy zaměřené na podporu kvalitních vztahů v rámci třídních kolektivů ve 4., 5. a 6. ročníku.

12. NÁVAZNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU NA PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY (ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE)

Na podzim roku 2016 jsme podali žádost o dotaci MŠMT v rámci projektu Bezpečné klima na českých školách – v tomto projektu je možné získat finanční podporu na proškolení učitelského sboru. Náš projekt je zaměřen na oblast práce s třídními kolektivy.

Rozsah realizovaných aktivit v rámci grantových možností je určitě dokladem, že naše škola a její učitelé nesedí jen s rukama v klíně a že nečekáme, až nám nějaké peníze někdo věnuje. Sami se snažíme podpořit rozvoj školy nejen svou prací v rámci výuky, ale také mnoha aktivitami „navíc", které by mohly přispět ke zlepšení naší školní práce.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy