logotyp

Povinně zveřejňované údaje

Název

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Číslo účtu

181849870/0300

Sídlo

Opletalova 493, 277 46 Veltrusy
IČO: 70990972

Zřizovatel

Město Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO: 00237272

Vedení školy

Mgr. Světlana Racková – ředitelka školy
Mgr. Marie Kružicová – zástupkyně ředitelky
Ing. Kamila Hlaváčková, PhD. – zástupkyně ředitelky

Pověřenec GDPR:

Tomáš Sazeček
pověřenec pro ochranu osobních údajů
M: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz
T: 739 587 712
W: www.smscr.cz
Fb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
 
 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem, prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou. Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností. Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení:

Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, jedná jménem organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

• Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
• Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
• Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, v platném znění
• Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
• Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
• Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
• Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Povinně zveřejňované údaje o škole

Název školy: Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Adresa: Opletalova 493, 277 46 Veltrusy

Telefon:

+ 420 315 781 188 - základní škola
 
+ 420 604 367 351 – I. a II. odd. školní družiny (ranní provoz, 11.40 - 17.00 + od 15.30 hod. všechna odd.)
+ 420 737 402 469 - III. odd. školní družiny (budova školy 12.35 – 15.30 hod.)
+ 420 733 206 630 - IV. odd. školní družiny (budova školy 11.40/12.35 – 15.30 hod.)
+ 420 733 211 134 - V. odd. školní družiny (budova školy 11.40/12.35 – 15.30 hod.)
+ 420 733 207 472 - VI. odd. školní družiny (budova školy 11.40/12.35 - 15.30 hod.)

+420 315 781 230 – školní jídelna

ID datové schránky: 7uamt3e

E-mail: skola.veltrusy@seznam.cz

Webové stránky: www.skolaveltrusy.cz

Právní forma: samostatný právní subjekt

Zřizovatel školy: Město Veltrusy

Ředitel školy: Mgr. Světlana Racková

Od 1. 1. 2003 samostatný právní subjekt.

Od 18. 7. 2003 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

Součásti organizace: základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna

Kapacita školy:

škola – 547 žáků,

školní jídelna – 700 osob

školní družina – 170 žáků

školní klub – 450 žáků

IČO: 70990972

Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 047 725

Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí:

Jméno a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:

Mgr. Světlana Racková,
ředitelka školy
tel. +420 731 617 991
e-mail: svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz

Mgr. Marie Kružicová
zástupkyně ředitelky
tel. +420 315 781 188
e-mail: marie.kruzicova@skolaveltrusy.cz

Ing. Kamila Hlaváčková
PhD., zástupkyně ředitelky
tel. +420 315 781 188
e-mail: kamila.hlavackova@skolaveltrusy.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:

Mgr. Marie Kružicová
zástupkyně ředitelky
tel. +420 315 781 188

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, popř. osobně na sekretariátu.

Písemně lze podat žádost:

a/ poštou (k rukám ředitele) − předáním písemné žádosti na sekretariátu školy

b/ elektronickou poštou lze podat žádost − zasláním písemné žádosti na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz.

Příjem stížností, žádostí a dalších podání

a/ stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, na sekretariátu školy nebo ústně. Škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle směrnice pro

vyřizování stížností č. 12/2013 ze dne 1. 9. 2013 ve lhůtě do 30 ode dne následujícího po dni podání.

Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:

Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 hodin
E-podatelna: skola.veltrusy@seznam.cz

Tel. kontakt: 315 781 188

ID datové schránky: 7uamt3e

VERNISÁŽ 14.
>>


Den školníka
V úterý 26. 9. 2023 jsme se zapojili do projektu Hrdé školy >>


Exkurze 4.B -
V Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou se děti na celé >>


AKTUÁLNĚ

5.A V BOTANICKÉ

clanek
Vyrazili jsme si prohloubit naše znalosti z přírodovědy do Botanické zahrady v Praze Troji.  Abso...

ZOO ZA MOBILY

clanek
I letos jsme se zúčastnili soutěže s názvem Staň se strážcem pralesa pořádaného ZOO Praha. I přes...

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy