logotyp

Vznik a cíle

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště na naší škole probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

.

Vznik školního poradenského pracoviště na ZŠ Veltrusy

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů zaměřených na vznik, podporu a rozvoj školních poradenských pracovišť. Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v rámci školy. Věnuje se především podpoře učebního procesu žáků, prevenci sociálně patologických jevů, zlepšování sociálního klima školy a sociálně-osobnostnímu rozvoj žáků a k zajištění těchto hlavních cílů jsou využívány různé rozvojové aktivity a poskytované služby. Školní poradenské pracoviště se tak stává především podpůrným a komunikčním bodem pro celý systém školy – tzn. žáky, pedagogy a rodiče.

Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole v průběhu školního roku 2011 – 2012. Jeho významnou kvalitou je, že má dlouhodobě obsazeny všechny funkce. Členy jsou vedení školy, výchovná poradkyně, metodičky prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka.

.

Co si přejeme a je pro nás důležité:

– podpora všech žáků v učebním procesu

– nastavení podmínek a vytvoření vhodného prostoru pro dosahování kvalitních výsledků, rozvoj schopností a dovedností žáků

– vedení k osobnímu rozvoji, sebejistotě a životní spokojenosti žáků

– bezpečné, motivující a podnětné školní klima

– rozvoj komunikace žák-škola-rodič

– profesní a osobní rozvoj pedagogických pracovníků

– zajištění a rozvoj přátelského, bezpečného a motivujícího klima v učitelském sboru

– spolupráce, zodpovědnost a možnost aktivně se zapojit na všech úrovních (žák, rodič, pedagog, vedení školy)

.

Projekty související se vznikem ŠPP:

Projekty RŠPP-VIP II a RAMPS-VIP III se věnovaly především zavedení pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga do systému práce ve škole a vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Tyto projekty nám pomohly zřídit pozice školního psychologa a speciálního pedagoga na škole a následně zapojit oba odborníky do uceleného školního systému, který postupně vyústil ve zřízení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2011 – 2012.

Okruhy činností a služeb, které jednotliví odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého záběru preventivní práce.

Intervence se zaměřují na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci. Významnou část aktivit tvoří práce s celými třídními kolektivy. Aktivity se dlouhodobě zaměřují na práci se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, na poskytování kariérového poradenství i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Velká pozornost je ale věnována rovněž prevenci, podpoře učitelů a spolupráci s rodiči.

Rozvoj školních poradnských pracovišť – vzdělávání, informace, poradenství II (RŠPP–VIP II)

Projekt RŠPP (07/2009 – 12/2011) zajišťoval rozvoj školních poradenských pracovišť, podporu zavádění školních psychologů a školních speciálních pedagogů, na 140 školách v celé ČR. S pomocí zapojených specialistů se dařilo překonávat rizika ve vzdělávání, se kterými se na školách můžeme setkat. Projekt umožňoval školním psychologům a školním speciálním pedagogům další vzdělávání v jejich specializované činnosti. Vzdělávání bylo přizpůsobeno skutečným aktuálním potřebám a aktuální odborné úrovni zapojených odborníků. V projektu se ověřovalo nové nastavení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které zohledňovalo dosažené kompetence pracovníků. Byly ověřovány formy práce se školními psychology a školními speciálními pedagogy. Specialistům na školách projekt zajišťoval odbornou podporu zhruba třemi desítkami metodiků, kteří se podíleli na zvyšování odborné kvality poskytovaných služeb ve školách. Součástí metodické podpory byly také evaluace školních poradenských pracovišť a tvorba nových metodických materiálů.

Projekt byl financován z evropských strukturálních fondů (ESF) z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) za finančního přispění MŠMT. Hlavním realizátorem projektu bylo MŠMT, jeho partnerem a řešitelem byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky (IPPP ČR).

.

Rozvoj a metodická podpora poradnských služeb – vzdělávání, informace, poradenství III (RAMPS–VIP III)

Projekt RAMPS (1/2012 – 12/2014) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy.

Škol zapojených do projektu RAMPS je 2016 v celé ČR. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů (ESF) z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) za finančního přispění MŠMT. Hlavním realizátorem projektu je MŠMT, jeho partnerem a řešitelem je Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

.

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 a 2016

Na projekt RAMPS navazovaly rozvojové programy MŠMT na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů pracujících na školách. Tyto opakovaně vyhlašované rozvojové programy měly za cíl zajistit další působení odborných pracovníků, kteří na škole již působili díky předchozím projektům.

.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování − Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od roku 2016 mají školy možnost využívat k financování pozic školního psychologa speciálního pedagoga tzv. šablony pro základní školy, které jsou vyhlašovány MŠMT. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z mála možností, jak dlouhodoběji udržet obě pozici, využívá naše škola tuto možnost v maximálně možném rozsahu /tzn. 0,5 úvazku pro každou pracovní pozici/.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy