logotyp

Informace pro strávníky

1.  Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny

1.1 školní stravování žákům ZŠ Veltrusy;

1.2 závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace;

1.3 školní stravování žákům MŠ Veltrusy a MŠ Všestudy.

1.4 závodní stravování zaměstnancům MŠ Veltrusy a MŠ Všestudy.

1.5 stravování cizím strávníkům.

(Školní stravování pro žáky MŠ a závodní stravování pro zaměstnance MŠ Veltrusy a MŠ Všestudy je poskytováno formou převozu do výdejny při MŠ Veltrusy a MŠ Všestudy. Specifikace jsou řešeny v provozním řádu školní jídelny.)

 

2. Provozní doba ve školní jídelně

2.1 Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do 14:30.

2.2 Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky. V těchto případech bude provoz otevřen jen pro zajištění stravování MŠ /a cizích strávníků/ na základě uzavřené dohody.

2.3 Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování

Od 11:15 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

Od 11:40 do 14:10 žáci s pedagogickým dozorem a zaměstnanci organizace.

Od 11:00 do 11:30 výdej pro cizí strávníky.

Od 7:30 až 8:00 výdej přesnídávek MŠ.

Od 10:40 do 11:00 výdej obědů + svačin MŠ.

 

3. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

3.1 Strava se odhlašuje a přihlašuje nejpozději jeden pracovní den předem, a to celý pracovní den od 06:00 do 14:30. V případě nemoci, pokud oběd nebyl předcházející den odhlášen, může toto NOVĚ strávník provést i ve stravovací den, a to až do 08:00 hod. Možnost vyzvednutí oběda první den nemoci strávníka se až do odvolání RUŠÍ.

3.2 Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

 

4. Úhrada stravného

4.1 Možnosti placení stravného:

a) převodem z účtu /lze zadat i trvalý příkaz k úhradě, každý strávník má své konto, na němž se nedoplatky a přeplatky evidují/. Prosíme o dodržení přidělených variabilních symbolů;

b) složenkou;

c) fakturací /MŠ/ na základě skutečně odebrané stravy.

4.2 Splatnost stravného:

a) převod z účtu/složenka − zálohově do posledního dne předešlého měsíce;

b) faktura − na základě splatnosti;

4.3 Pokud nebude stravné uhrazeno v termínu, nebude strávník přijat ke stravování.

 
5. Úplata za stravování

5.1 viz. Příloha k aktuálnímu roku

5.2 Sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku úpravy dodavatelských cen.

 

6. Identifikace strávníků

6.1 Strávníci se identifikují stravovací kartou.

6.2 Stravovací karta je nepřenosná a je platná po celý školní rok.

6.3 Bez stravovací karty nebude oběd vydán. Při ztrátě stravovací karty hradí strávník náhradní kartu ve výši 10,- Kč.

 

7. Pokyny pro strávníky

7.1 Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují a pedagogický dozor. V jídelně se nesmí zdržovat osoby, které se zde nestravují. PŘED VSTUPEM DO JÍDELNY SI VŠICHNI STRÁVNÍCI ŘÁDNĚ UMYJÍ A VYDEZINFIKUJÍ RUCE!

7.2 Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje pedagogický dozor.

7.3 Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí školní jídelny, popřípadě vedoucí kuchařky.

7.4 Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.

7.5 Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, skleničky atd.).

7.6 Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník příslušné uklízečce, která se postará o úklid.

7.7 Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.

7.8 Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny, ve skříňce s informacemi před vchodem do ŠJ a na stránkách ZŠ Veltrusy. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

7.9 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné podat osobně, e-mailem, poštou či telefonicky.

7.10 S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci a zákonní zástupci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve vestibulu školní jídelny a vyvěšením na externích výdejnách (MŠ).

Veltrusy 31. 8. 2021

Zdeňka Ježková, vedoucí ŠJ 
Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

   

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy